Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 4 im. ORŁA BIAŁEGO w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534)
 1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, przeziębienie, zdarzenie losowe) uczeń na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów skierowaną do nauczyciela prowadzącego zajęcia może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel przechowuje opinię lekarską w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza:
 1. z uczestniczenia  w tych zajęciach,
 2. z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 1. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres dłuższy niż 1 miesiąc rodzic lub prawny opiekun ucznia  składa wraz z podaniem w sekretariacie szkoły (załącznik nr 1).
 2. Podanie, o którym mowa w punkcie 4 należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły, jednak nie później niż:

-       w przypadku zwolnień dotyczących pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego – do 30 września danego roku szkolnego;

-       w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza do 28 lutego danego roku szkolnego;

-       w przypadku zdarzeń losowych i opinii lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej (nie dłużej niż 7 dni roboczych).

 1. Opinia lekarska niedostarczona w terminie skutkuje wydaniem decyzji ważnej z datą złożenia opinii w sekretariacie.
 2. Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określić czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 3) o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Kopię decyzji otrzymuje rodzic, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.  
 4. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawą  do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub cały rok w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
 6. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń ma obowiązek uczestniczyć  w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez lekarza.
 7. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na tych zajęciach.
 8. W szczególnych przypadkach, kiedy zajęcia są pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2). W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje wówczas nieobecność usprawiedliwioną.

PROCEDURA ZOSTAŁA WPROWADZONA W DNIU 27.09.2017r. ZARZĄDZENIEM
NR 4/17/18 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. ORŁA BIAŁEGO.

Dokumenty do pobrania:

Brak wydarzeń

facebook