Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ja jako uczeń

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA

MAM OBOWIĄZEK:

·        Systematycznie uczęszczać na lekcje i aktywnie w nich uczestniczyć.
·        Starannie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
·        Dbać o dobre imię szkoły oraz godnie uczestniczyć w uroczystościach szkolnych.
·        Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzaniem dyrektora i nauczycieli.
·        Usprawiedliwiać swoje nieobecności.
·        Okazywać szacunek i życzliwość nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom oraz wszystkim ludziom starszym.
·        Kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią. Zamiast przekleństw i wulgaryzmów – stosować zwroty grzecznościowe.
·        Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów i koleżanek.
·        Nie palić papierosów, nie pić napojów alkoholowych, nie używać narkotyków.
·        Dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.
·        Reagować na przejawy przemocy i zła wśród uczniów.
·        Starać się o utrzymanie czystości na terenie szkoły.
·        Zmieniać obuwie.
·        Nie niszczyć sprzętu i przyrządów szkolnych, troszczyć się o estetyczny wygląd szkoły.
·        Szanować cudzą własność.

MAM PRAWO DO:

•    Zdobywania wiedzy i umiejętności.
•    Życzliwego traktowania i poszanowania godności własnej i innych osób.
•    Wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie sprawiam tym przykrości innym.
•    Przedstawienia wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy.
•    Opieki wychowawczej przed wszelkimi formami przemocy.
•    Poznania wymagań programowych danego przedmiotu oraz szkolnego systemu oceniania.
•    Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
•    Dodatkowej pomocy nauczycieli i kolegów, jeżeli mam trudności w nauce.   
•    Informowania mnie o terminie i zakresie zbliżających się klasówek.
•    Jednej klasówki w ciągu dnia, nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia.
•    Odpoczynku w czasie przerw.
•    Odpoczynku w czasie świąt i ferii.
•    Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i olimpiadach.
•    Rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 

Brak wydarzeń

facebook