Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wybór Rzecznika Praw Ucznia

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego

w Czechowicach-Dziedzicach

I.    Podstawa prawna
Prawa ucznia określają następujące dokumenty:
•    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
•    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
»    Konwencja o Prawach Dziecka,
•    Ustawa o Systemie Oświaty,
•    Statut Szkoły.

II.    Ustalenia programowe
1.    Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
2.    Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
3.    Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
4.    Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
5.    Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
6.    Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.

III.    Ustalenia organizacyjne
1.    Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
2.    Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
3.    Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
4.    Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
5.    Rzecznikiem może być każdy nauczyciel  danej placówki oświatowej.
6.    Kadencja rzecznika trwa pięć lat i kończy się z chwilą powołania następcy.
7.    Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
8.    Wybory są powszechne i tajne.
9.    Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.
10.    Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i dyrekcji szkoły.

IV.    Tryb wyboru rzecznika
1.    Wskazanie przez uczniów poszczególnych klas kandydatów (max 3) wśród nauczycieli (wymagana jest zgoda nauczyciela).
2.    Ustalenie listy kandydatów (nauczyciele o największej liczbie wskazań).
3.    Rolę Komisji Wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który ustala termin i przeprowadza wybory.
4.    Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
5.    Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
6.    Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
7.    Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się wobec całej społeczności szkolnej.

V.    Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA
1.    W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
2.    Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
3.    Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
o na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
o na wniosek samego Rzecznika.
4.    Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat.
5.    Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawi Statutu Szkoły i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.
6.    Główna rola Rzecznika Praw Ucznia polega na ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw.
7.    Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
o znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;
o informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
o interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia;
 o udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
o kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;
o składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Pady Pedagogicznej  podsumowujących działalność w roku szkolnym.
8.    Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
o swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
trybu postępowania,
o wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ,
 o zapoznania się z opinią stron konfliktu,
o odstąpienia od podjęcia interwencji.
9.    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
o zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
o podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
o w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
o ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.
10.    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel :
o zapoznanie się opinią stron konfliktu,
o podjęcie mediacji ze stronami,
o w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie
do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,
o po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

Brak wydarzeń

facebook