Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  4 im. ORŁA BIAŁEGO
w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Podstawa prawna:
1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późniejszymi zmianami)
2) Uchwała Nr XXXI/332/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28.03.2017 r.
3) Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12.01.2022 r.


                                                       § 1
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie przyjmowani są:
     a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji),
     b) na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji).
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci ,które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci sześcioletnie, których rodzice deklarują wcześniejsze rozpoczęcie nauki, i które ponadto odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, strona internetowa - informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do 28 lutego.
 
                                                        § 2
1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
     a) dziecko z zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt)
     b) dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której kandyduje (32 pkt)    
     c) dziecko posiadające rodzeństwo w placówce (16 pkt)
     d) korzystny dojazd do szkoły (8 pkt)
     e) opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (4 pkt)
     f) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje ( 2 pkt)
2. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów , o których mowa w pkt 1.
3. Wniosek i oświadczenia rodziców należy złożyć w terminie od 1 do 28 lutego w sekretariacie szkoły.
4. W przypadku równej ilości punktów opisanych w p. 1a, 1b, 1c, 1d 1e, 1f, decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
                                              

                                                         § 3
1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.
2. Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3 w terminie do 5 marca.
3. W wyniku weryfikacji komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji do 11 marca.
4. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca. Brak potwierdzenia skutkuje nieumieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych.
5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I do 31 marca 2022 r.
6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
     
                                                         § 4
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

                                                          § 5
1. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminach zawartych w zarządzeniu Burmistrz Czechowic-Dziedzic z dnia 12.01.2022 r.

Brak wydarzeń

facebook