Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Regulamin II edycji Ligii Naukowej

 

liga naukowa

Regulamin Programu edukacyjno-społecznego

„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”- Edycja II

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursowym przedsięwzięciu edukacyjno-społecznym „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 przez gminę Czechowice-Dziedzice, w celu wzmocnienia systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych.
 2. Program edukacyjno-społeczny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” realizowany będzie od października 2017 r. do czerwca 2018 r.
 3. Definicje pojęć związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem:
 • „Projekt” - zadanie realizowane samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów szkoły podstawowej lub uczniów gimnazjum w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta
  z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Zespół Projektowy” - zespół uczniów szkoły podstawowej lub uczniów gimnazjum, liczący nie więcej niż
  3 uczniów, realizujący projekt w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Autor Indywidulany” - uczeń realizujący projekt w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Opiekun” - nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum, któremu dyrektor szkoły powierzył funkcję Opiekuna Zespołu Projektowego/Autora Indywidualnego.
 • „Zespół ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań”, zwany dalej również Komisją Konkursową – zespół do oceny projektów „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.
 • „Uczestnicy Projektu” - Zespół Projektowy lub Autor Indywidualny wraz z Opiekunami uczestniczący
  w przedsięwzięciu „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.

§ 2 Założenia organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest gmina Czechowice-Dziedzice.
 2. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum, którzy przejawiają zainteresowania i uzdolnienia w następujących obszarach i kategoriach wiekowych:
 • Kategoria wiekowa:

-Szkoła podstawowa klasa I-III

-Szkoła podstawowa klasa IV-VI, II i IIIklasa gimnazjum

 • Obszar zainteresowań i uzdolnień:

-Humanistyczno - artystyczny

-Nauk ścisłych (matematyka, przyroda, technika, informatyka)

 1. Konkurs obejmuje realizację, pod nadzorem nauczyciela, projektów umożliwiających osiągnięcie efektu rozumianego, jako stworzenie produktu/wytworu lub zorganizowanie akcji, uroczystości/wydarzenia
  z datą końcową do 30 maja 2018 r.
 2. Każda ze szkół podstawowych, może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu dwa projekty, z wybranego obszaru zainteresowań i uzdolnień, po jednym dla klas I – III i Klas IV – VI, gimnazjum.

§ 3 Zasady udziału w konkursie i tryb zgłaszania projektów

 1. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły złożone z:
 • nauczyciela i jednego ucznia (Autora Indywidualnego)
 • nauczyciela i maksymalnie 3-osobowej grupy uczniów (Zespół Projektowy)
 1. Każdy zespół może zgłosić tylko 1 projekt.
 2. Nauczyciel składa dyrektorowi macierzystej szkoły wypełnioną Kartę Projektu (wzór stanowi załącznik nr 1)
 3. Nauczyciel może zostać powołany na Opiekuna tylko do jednego Zespołu Projektowego (Autora Indywidualnego).
 4. W konkursie mogą uczestniczyć tylko zespoły, których Opiekunowie obecnie pracują w gminnych placówkach oświatowych, a uczniowie uczęszczają do gminnych placówek oświatowych.
 5. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje do siedziby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
                   w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 10 listopada 2017 r. zatwierdzone Karty Projektów oraz Kartę

                 Zgłoszeń Projektów do realizacji z danej placówki (wzór stanowi załącznik nr 2).

 1. Zgłoszenia projektów bez wypełnionych załączników nr 1 oraz nr 2 nie zostaną dopuszczone do konkursu.

§ 4 Tryb realizacji i promocji projektów

 1. Zespoły projektowe/ Autorzy Indywidualni przy merytorycznym i metodycznym wsparciu opiekunów oraz dyrektora szkoły realizują projekty od 7 listopada 2017 r. do 5 maja 2018 r. Przy realizacji projektu zespoły projektowe mogą korzystać z bazy dydaktycznej, sprzętu i materiałów szkoły oraz wsparcia rodziców, innych nauczycieli oraz innych osób. Konsultacje z Opiekunem odbywają się odpowiednio w następującym wymiarze:

Grupy wiekowe

Ilość godzin konsultacji

Szkoła podstawowa klasy I-III

30

Szkoła podstawowa klasy IV-VII, gimn.

30

§ 5 Rola Opiekuna

 1. Opiekun zobowiązany jest do:
 • przeprowadzenia zajęć konsultacyjnych z Zespołem Projektowym/Autorem Indywidualnym w podanym powyżej wymiarze godzin (wzór stanowi załącznik nr 3). Szczegółowe terminy i tryb odbywania konsultacji Opiekun uzgadnia
  z dyrektorem szkoły. Konsultacje mogą być prowadzone na terenie macierzystej szkoły lub w środowisku badawczym.
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie prowadzenia konsultacji na terenie szkoły lub poza szkołą, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych.
 • zapewnienie pomocy Zespołowi Projektowemu w opracowaniu prezentacji końcowych wyników zrealizowanego projektu
 1. Uczestniczący w konkursie nauczyciel składa oświadczenie, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich. Uczestnicy konkursu przekazują nieodpłatnie organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do wykonanej pracy (wzór stanowi Załącznik nr 4).
 2. Uczestnicy przedsięwzięcia ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

§ 6 Zadania Zespołu Projektowego/ Autora Indywidualnego

 1. Zespół Projektowy/ Autor Indywidualny zobowiązany jest do:
 • przedstawiania wyników przeprowadzanych badań i działań na wyznaczonym etapie projektu, podczas zajęć konsultacyjnych z Koordynatorem Projektu
 • prowadzenie dokumentacji badań i działań (np. fotografie, plany, modele, wykresy, zestawienia, prezentacje multimedialne, strony www, tabele, rysunki, itp.)
 • przygotowania prezentacji końcowych wyników zrealizowanego projektu wraz z Opiekunem z uwzględnieniem prezentacji multimedialnej.

§ 7 Rola rodziców/prawnych opiekunów

 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie wyrażają pisemną zgodę na:
 • udział swojego dziecka w realizacji projektu naukowo-badawczego (wzór stanowi Załącznik nr 5);
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2017 i 2018 (wzór stanowi Załącznik nr 5);
 • wykorzystanie wizerunku ucznia do promocji i reklamy projektu w mediach oraz działań promocyjno-reklamowych, związanych z programem (wzór stanowi Załącznik nr 6);
 • rodzice uczniów uczestniczących w programie „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” mają prawo uzyskiwania informacji u Opiekuna o działaniach swojego dziecka w konkursie, jego postępach, zachowaniu, współpracy z kolegami i Opiekunem.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wspierać organizacyjnie i finansowo działania Zespołów Projektowych/Autora Indywidulanego, nie ograniczając przy tym samodzielności uczniów.

§ 8 Ocena rezultatów Zespołu Projektowego/ Autora Indywidualnego

 1. Zespół Projektowy/Autor Indywidualny realizujący projekt w każdej z kategorii i grupie wiekowej może uzyskać ocenę końcową, maksymalnie 40 punktową, na którą składają się następujące kryteria oceny
 • ocena rezultatów naukowo-badawczych rozumianych jako stworzenie produktu/wytworu lub zorganizowanie akcji, uroczystości/wydarzenia – maksymalnie do 25 punktów,
 • ocena zastosowania „dobrych praktyk” – maksymalnie do 10 punktów,
 • prezentacja projektu – maksymalnie do 5 punktów.
 1. Na wyżej wymienione kryteria oceny składają się szczegółowe oceny cząstkowe (wzór stanowi załącznik nr 7)
 2. W przypadku takiej samej liczby punktów dopuszcza się przeprowadzenie głosowania wśród członków Komisji Konkursowej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.

§ 9 Forma prezentacji

 1. Forma prezentacji rezultatów Projektu jest dowolna (np. pokaz, makieta, film, koncert, wywiad, itp.) Elementem obowiązkowym jest przedstawienie prezentacji multimedialnej ukazującej etapy realizacji projektu.
 2. Czas prezentacji Projektu dla jednego Zespołu Projektowego/Autora Indywidualnego nie może przekroczyć
  15 minut.
 3. Zespoły Projektowe/Autorzy Indywidualni prezentują rezultaty projektów w swoich macierzystych placówkach przed Komisją Konkursową. 

§ 10 Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa ocenia Zespoły Projektowe/ Autorów Indywidualnych w ich macierzystych placówkach.
 2. Szkoły których uczniowie uczestniczą w Projekcie zobowiązują się do udostępnienia miejsca na czas prezentacji rezultatów projektu przed Komisją Konkursową.
 3. Termin prezentacji rezultatów projektów Zespołu Projektowego/ Autora Indywidualnego wyznaczony zostaje na 8-20 maja 2018r.(organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonej daty). O dokładnych terminach prezentacji rezultatów Projektów organizator zobowiązuje się poinformować szkoły najpóźniej do 29 kwietnia 2018 r.

§ 11 Nagrody

 1. W ramach konkursu ustala się następujące nagrody:

Dla Zespołów Projektowych/Autorów Indywidualnych:

 • Nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej.
 • Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie oceny końcowej nie mniejszej niż 75% maksymalnej oceny punktowej. Przy czym, nagrody główne otrzymują trzy zespoły z największą liczbą punktów w każdej kategorii wiekowej.
 • Przewiduje się przyznanie jednego wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej dla projektów które uzyskały
  nie mniej niż 60% maksymalnej oceny. Przy czym, wyróżnienie otrzymuje zespół z największą liczbą punktów w każdej kategorii wiekowej.

                Dla Szkół:

 • Puchar - nagroda Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla szkół, z których pochodzą zdobywcy I miejsc
  w każdej kategorii wiekowej za szczególne promocyjne i organizacyjne zaangażowanie szkoły na rzecz przedsięwzięcia edukacyjnego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.
 • Nagrody rzeczowe dla szkół, z których pochodzą zdobywcy I miejsc w każdej kategorii wiekowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie dających się przewidzieć i nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 2. Przystąpienie uczestników do przedsięwzięcia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Czechowice-Dziedzice, 26.08.2017 r.

Brak wydarzeń

facebook